Thracian Ultra 2023

APPROVED

 •  Lalka Birindjieva-Ilcheva
 •  Liliya Cholakova
 •  Martin Dimanov
 •  Ivan Dimitrov
 •  Fero Ferad
 •  Zhivka Kisyova
 •  Zhecho Marinov
 •  Kamen Mastikov
 •  Mumun Salimov
 •  Boycho Staykov
 •  Bozhidar Vergov
 •  Ani Yaneva
 •  Georgi Zadzrov
 •  Георги Стоичков

PENDING PAYMENT

 •  Stanislav Marchev
 •  Ani Yaneva