Wild Boar Ultra 2024

APPROVED

 •  Hristo Aleksandrov
 •  Yanko Arnaudov
 •  Borislav Bozhankov
 •  Dimitar Dimitrov
 •  Bela Duleva
 •  Vilian Dyankov
 •  Tihomir Filipov
 •  Genko Genchev
 •  Ivaylo Georgiev
 •  Tzvetin Georgiev
 •  Vasil Georgiev
 •  Goran Ghenchev
 •  Hristo Goshev
 •  Georgi Hristov
 •  Mariya Hristova
 •  Miroslav Ivanov
 •  Bilyana Ivanova
 •  Todor Kostadinov
 •  Plamen Markov
 •  Danail Mechev
 •  Stanislav Minkov
 •  Mihail Nachev
 •  Krum Neykov
 •  Danil Nikolov
 •  Veselin Paperov
 •  Zhenya Paperova
 •  Yakim Pehlivanov
 •  Martin Petrov
 •  Yana Petrova
 •  Krasen Pingov
 •  Vladislav Radev
 •  Detelina Radoslavova
 •  Ani Rumenova
 •  Charlie Sharpe
 •  Stoycho Stanchev
 •  Martin Stefanov
 •  Boino Stoyanov
 •  Ivan Tododrov
 •  Pavel Todorov
 •  Rosen Todorov
 •  Svetoslav Todorov
 •  Kristiyan Tomov
 •  Geno Uvardov
 •  Pavel Vassilev
 •  Evlogi Velichkov
 •  Daniela Velichkova
 •  Ilian Vitkov