Gela Run 2024

APPROVED

 •  Blagovesta Andreeva
 •  Svetla Andreeva
 •  Boryana Angelova
 •  Rusi Argirov
 •  Yuliana Atanasova
 •  Viktor Baldzhiev
 •  Kostadin Chehlarov
 •  Ivan Dafchev
 •  Alexander Damyanov
 •  Evelina Damyanova
 •  Nadezhda Dilova
 •  Georgi Dobrev
 •  Ivaylo Dobrikov
 •  Daniel Draganov
 •  Marian Draganov
 •  Vanya Gaydarova
 •  Georgi Georgiev
 •  Radostin Georgiev
 •  Tatyana Georgieva
 •  Krasimira Gerasimova
 •  Hristo Gerdzhikov
 •  Hristo Gorchov
 •  Martin Hristov
 •  Hristo Hristozov
 •  ILARION ILARIONOV
 •  Biser Isakov
 •  Atanas Karayanev
 •  Velina Krasteva
 •  Ivan Nachkov
 •  Nayden Naydev
 •  Martin Nedyalkov
 •  Borislav Nemski
 •  Yanko Nikolov
 •  Yakim Pehlivanov
 •  Plamen Penchev
 •  Valentin Petkov
 •  Ivanka Petova
 •  Georgi Petrov
 •  Martin Petrov
 •  Sofia Petrova
 •  Simeon Tenev
 •  Kiril Terziyski
 •  Antoniya Todorova
 •  Dimitris Tsolakis
 •  Antoan Tushev
 •  Ivan Vasilev
 •  Zhivko Vasilev
 •  Kostadin Velinov
 •  Petar Zahariev
 •  Георги Паничарски